Werde Fan auf:


Leveringsvoorwaarden

Selectie uit de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie (gedeponeerd d.d. 13 januari 2011, onder nr. 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam). 

Art. 3
Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. 

Art. 7.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist. 

Art. 7.4
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald als lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 

Art. 7.5
Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 3 100,00. 

Art. 9.1
Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. 

Art. 9.2
De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst(-). 

Art. 10.1
De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. 

Art. 10.2
De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

Art. 10.3
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

Art. 10.5
De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelde van het geleverde in gebruik heeft genomen(-). 

Art. 11.1
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie-media. 

Art. 12.3
De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

Art. 13.1
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 

Art. 13.4
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: oplage tot 20.000 eenheden : 10% oplage van 20.000 en meer : 5% Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 

Art. 16.1
Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen (-) blijven het eigendom van de leverancier (-). 

Art. 17.4
De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn 

(-). 

Art. 20.2
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

Art. 20.3
De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 

AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRANCHE VERENIGING ENVELOPPEN (BVE)

Gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam op 18 augustus 2006 onder nummer 115/2006  (deze vervangen de voorwaarden van de VVE gedeponeerd op 22 januari 1993 onder nr. 51/1993 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.)

Artikel 1: Definities 

In deze aanvullende verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b.Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Prijzen

1. Alle prijzen gelden voor een afname per kwantum van 1000 stuks, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen en zijn exclusief B.T.W.

2. Door de leverancier bevestigde en niet gefactureerde bestellingen zullen bij, door de leverancier gewijzigde prijzen, volgens de nieuwe noteringen worden gefactureerd. De leverancier is verplicht terstond de prijswijziging aan de opdrachtgever door te geven. Bij prijsverhoging door de leverancier, heeft de opdrachtgever echter het recht binnen zes werkdagen nadat de  opdrachtgever de verhoogde prijzen door de leverancier zijn medegedeeld, een bestelling te annuleren. Is de partij reeds aangemaakt vóór tijdige annulering, dan blijft de opdrachtgever gehouden, indien de leverancier dit wenst, de partij tegen de oude notering af te nemen. Bij prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft de leverancier het recht binnen acht werkdagen de bestelling te annuleren. 

Artikel 3: Leveringen

Leveringen met een factuurwaarde van tenminste EUR 160,00 (exclusief B.T.W. geschieden franco huis. Voor leveringen beneden dit bedrag wordt een toeslag van EUR 12,00 voor vracht en administratiekosten in rekening gebracht. Voor snelgoed en expresgoed verzendingen wordt het vrachtverschil in rekening gebracht.

Artikel 4: Kwaliteitseigenschappen enveloppen 

1.Geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding voor de opdrachtgever de volgende toleranties op de overeengekomen specificaties:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afmeting envelop:

HoogteEnveloppen van de rol± 1 mm--- Enveloppen van het blad ± 2 mm

BreedteEnveloppen van de rol± 1 mm--- Enveloppen van het blad ± 2 mm

Haaksheid Parallelliteitsafwijking 

lange zijden

tot en met C5 1 mm

groter dan C5 2 mm  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sluiting

Hoogte sluitklep± 2 mm

Insteekdiepte± 2 mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gommering (gemiddelde waarde)

Herbevochtigbare gommering23 g/m² + of - 3 g/m² droog

Zelfklevende stripsluiting hotmelt18 grs/m2 ± 2 grs droog

Zelfklevend stripsluiting-suspensie20 grs/m2 ± 2 grs droog

Latex 2 x 12 g/m² + of - 2 g/m²

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venster

Maat Breedte± 1 mm

Maat Hoogte± 1 mm

Stand

Enveloppen van de rol ± 1mm
Enveloppen van het blad ± 2mm

SchuinstandRollen productie Geen

Schuinstand plano productie± 1,0 mm per 10 cm

Vensterfilm - ongelijmde rand maximaal 2mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papier

Afwijkingen conform de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie en de Algemene  Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Basiswaarden zijn:

Basis massa ± 4%

Berstdruk minimaal 125 kPa

Dyn. Stijfheid - Kodak Pathé minimaal 0,25 mN.m

Uitgezonderd soorten < 70 grs/m2

Waarden gelden voor traditionele enveloppen papiersoorten. Bij alternatieve papiersoorten kunnen andere waarden gelden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnendruk

 

Flexodruk

Positie tekst flexo± 1,5 mm op X- en Y-as

Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS,waarbij in flexo druktechniek een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of - PMS nummer.

Bij gebruik van intensieve, veelal donkere kleuren, kan overzetten van de inkt op de insert - het z.g. carboniseren - geen reden zijn voor afkeur.

 

Offset voorafbedrukt

Positie tekst bedrukking± 2 mm op X- en Y-as

Voor drukkleur beoordeling gelden de leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buitendruk

 

Flexo

Positie bedrukking± 1,5mm op X- en Y-as

Schuinstand rollen productie Geen

Schuinstand plano productie ± 1mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking ± 1,00 mm

Tenzij anders overeengekomen; afhankelijk van drukwerk en machine.

Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in flexo druktechniek een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of - één PMS nummer.

 

Offset vooraf

Positie bedrukking± 2mm op X- en Y-as

Schuinstand bedrukking ± 1mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking ± 0,25 mm

Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaardenvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde,waarbij op basis van individuele afspraken een elektronische drukkleur controle (Brunnerstrip) kan worden toegepast.   

 

Offset nadrukken

Positie bedrukking± 1mm op X- en Y-as

Schuinstand bedrukking ± 1mm per 10 cm

Sluitwerk bedrukking ± 0,25 mm

Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van kennisname drukmodel.

Offerte zonder inzage model is niet gebaseerd op duotone bedrukking en/of een bedrukking met grote volvlakken. Het gebruik van een UV droger en daarbij behorende opstart- en inktkosten is niet in de calculatie opgenomen.

Voor drukkleur beoordeling zijn de leveringsvoorwaardenvoorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing. Voor drukkleur beoordeling wordt uitgegaan van opgegeven PMS waarde, waarbij in een tolerantie in drukkleur is toegestaan van + of - één PMS nummer.

Bij het bepalen van de juiste PMS waarde wordt de PMS waaier met de meest recente versiedatum gebruikt. De kleur is afgedrukt op wit basispapier ( was off-white). Bij overige papierkwaliteiten zal op basis van visuele beoordeling de juiste kleur worden bepaald. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Afkeuringsgrens

Bovengenoemde afwijkingen zijn geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een partij buiten de genoemde grenzen afwijkt moet een representatieve steekproef uit de levering genomen worden, ter grootte van ongeveer de vierkantswortel van het aantal eenheden en een partij kan dus niet worden afgekeurd op enkele pakjes, zo min op enige exemplaren.

Een reden tot afkeuring is dat meer dan 5% van de steekproef buiten de bovengenoemde grenzen valt.

3.Vensterrand 

De vensterrand ten opzichte van de zijkant van de envelop dient links of rechts gemeten minimaal 8 mm te zijn met behoud van bovengenoemde tolerantie, tenzij voor bepaalde machines redelijkerwijs andere afmetingen aangehouden dienen te worden, hetzij op voorschrift van de machineleverancier, hetzij op grond van algemeen erkende praktijkervaring.

4.Handwerk

Bij verzend enveloppen (o.a. borgrug enveloppen en monsterzakken) en tevens bij afwijkende formaten en kleinere kwanta - met name wanneer deze "in handwerk" moeten worden gemaakt - moet met ruimere speling in het formaat rekening worden gehouden.

Artikel 5: Afwijking bestelde hoeveelheid

Voor bestellingen van enveloppen, niet behorende tot de magazijnsoorten of waarvoor extra papier moet worden ingekocht, is het aan de leverancier toegestaan maximaal volgens de hierna vermelde percentages boven of beneden de ingekochte hoeveelheid af te wijken. 

Deze percentages zijn voor:

 

HoeveelheidEnv. vd rolEnv. van het bladOffset nadrukken

0-10.000stuks± 5%± 20%± 10%

10.000-25.000stuks± 5%± 15%± 5%

25.000-50.000stuks± 4%± 15%± 4%

50.000 stuks of meer± 2%± 10%± 2%

 

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie

De Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie blijven voor zover hiervan in deze aanvullende verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing.